carpet moth 300g powder kills okil diy carpet moth and beetle powder post beetles and powder post beetles and manage lyctine true powderpost beetles termites vs powderpost beetles our powder post beetles and manage lyctine true powderpost beetles powder post beetles and